صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تعمیر و نگهداری فولاد ضد زنگ آبکاری پزشکی صندلی
- Jan 20, 2017 -

مسائل نیاز به توجه:
1. خرید و یا آبکاری صندلی فولاد ضد زنگ از صندلی، که در آن شما می خواهید برای قرار در جریان بزرگ و تهویه.
2. آن را به شدت ممنوع است برای قرار دادن رطوبت و یا مکان های مرطوب.
3. پاک کردن پاک با صندلی پارچه مرطوب ممنوع است.
4. گازهای خورنده، مایعات برای جلوگیری از تماس های غیر ضروری با صندلی.
در صورتی که یک زنگ فولاد ضد زنگ صندلی پزشکی و یا رنگ یا آبکاری صندلی پزشکی، به طور مستقیم با یک پارچه خشک و یا شستشو خشک buxian باول در صندلی برای پاک کردن یک بار وجود دارد، زنگ و رنگ و روغن رجنتس از خوردگی پاک کردن موقعیت صندلی. اگر شما هم ندارد و یا نمی توان زحمت، شما به طور مستقیم می توانید صندلی تامین کننده حفظ یک تیم از کار تعمیر و نگهداری را پیدا